Name: Shaoping Huang

Country: China

Affiliation:

Department of Human Anatomy and Neuroscience,
Medical School, Southeast University,
87 Dingjiaqiao Road,
Nanjing 210009,
Jiangsu, China.

Phone no: 86-25-83272505.

Email: Send an Email


Address:

Department of Human Anatomy and Neuroscience,
Medical School, Southeast University, Nanjing 210009,
China.

Research Interests:

reproductive system, spermatogenesis, cell biology, apoptosis, mitochondria.

Biography:

  1. Shaoping Huang , Yiqiang Cui, Xuejiang Guo, Lei Wang, Suying Li, Ying Lu,Ye Bi, Xiaoyan Huang, Min Lin, Yankai Xia, Shoulin Wang, Xinru Wang, Zuomin Zhou, Jiahao Sha. 2,2,4,4-Tetrabromodiphenyl ether disrupts spermatogenesis, impairs mitochondrial function and induces apoptosis of early leptotenespermatocytes in rats. Reprod Toxicol. 2015 Feb 2; 51:114-124. (IF= 3.227, 973 programs 2009CB941703).
  2. Jing Wang, Lin Qi, Shaoping Huang, Tao Zhou co-first author, Yueshuai Guo, Gaigai Wang, Xuejiang Guo*, Zuomin Zhou*, Jiahao Sha. Quantitative phosphoproteomics analysis reveals a key role of insulin growthfactor 1 receptor (IGF1R) tyrosine kinase in human sperm capacitation. Mol Cell Proteomics.2015 Apr;14(4):1104-12. IF=6.56, 973 programs 2011CB944304 973 programs 2015CB943003).
  3. Huang S, Wang J, Cui Y. 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether injures cell viability and mitochondrial function of mouse spermatocytes by decreasing mitochondrial proteins Atp5b and Uqcrc1. Environ Toxicol Pharmacol. 2016; 46:301-10. doi: 10.1016/j.etap.2016.08.011. Epub 2016 Aug 11.
  4.  Shaoping Huang, Jing Wang, Lei Wang. Knockdown of Sucla2 decreases the viability of mouse spermatocytes by inducing apoptosis through injury of the mitochondrial function of cells. Folia Histochem Cytobiol 2016; 54(3):134-142. DOI: 10.5603/FHC.a2016.0020