Name: Liu Jia

Country: China

Affiliation:

Jilin University.

Email: Send an Email


Address:

Associate Professor Jilin University China.

Research Interests:

 • Thyroid research
 • Parathyroid Research 
 • Thyroid Tumors.

Biography:

 • Dr. Jia Liu graduated from Jilin University. 
 • He have studied in Tokyo Medical and Dental University in Japan and University of Pittsburgh in USA. 
 • He worked in clinic more than 12 years. 
 • He is specialize in diagnosis and treatment of thyroid, parathyroid and other kinds of benign and malignant disease of neck. 
 • Dr. Jia Liu has published more than 50 papers. He is reviewer of 4 Journals and member of editorial board for 3 Journals.

Publications:

 1. Exploratory Compatibility Regularity of Chinese Medicinal Prescription in Treating Osteoarthritis. Zhou Qiao, Liu Jian, Xin Ling, Song Qian, Guo Jin-chen and Huang Dan.
 2. The Selective Catalytic Reduction of NOx Over Cd-Ce-Ti Metal Oxide Catalysts. Duan Zhi-Chen, Liu Jian, Shi Juan, Zhao Zhen, Wei Yue-Chang, Li Jian-Mei, Zhang Xiao, Jiang Gui-Yuan and Duan Ai-Jun.
 3. The Characteristics of Exposure and Health Risk to PM2.5 for Urban Cyclists. Wang Bao Qing, Liu Bo Wei, Niu Hong Hong, Liu Jian Feng, Ren Zi Hui, Chen Rong Hui, Wang Ze Bei and Zhao Jia Jia.
 4. Research of Xinfeng Capsule on Pulmonary Function in Adjuvant Arthritis Rats Based on the Effects of B, T Cell Immunity. Wan Lei, Liu Jian, Huang Chuanbing and Wang Yuan..
 5. Walker256 Sarcoma Stimulates Myocardial Angiogenesis after Acute Myocardial Infarction. Liu Jian-gang, Zhang Da-wu, Zhang lei, Li Jie and Shi Dazhuo.
 6. Treatment of Afferent Loop Obstruction by Percutaneous Trans-Hepatic Biliary and Intestinal Drainage. Jun Tie, Zhao Yiming, Liu Jiangtao and Liu Yingdi.