Wang Xiang, Yang Hao, Wu Yue, Shao Zifei, Hong Pengyu, Hu Yanjia, Li Kun, New Classification for Bifurcated Mandibular Neural Canal, International Journal of Human Anatomy, Volume 3, Issue 1, 2022, Pages 8-18, ISSN 2577-2279, https://doi.org/10.14302/issn.2577-2279.ijha-22-4094. (https://openaccesspub.orgijha/article/1779) Keywords: BMC; Classification; CBCT